Reglament d'Edicions UIB

This language version doesn't exist

TÍTOL I. DEFINICIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI
TÍTOL II. COL·LECCIONS
TÍTOL III. REVISTES
TÍTOL IV. ALTRES PUBLICACIONS
TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I ORGANITZATIU
 

TÍTOL I. DEFINICIÓ I ESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI

Article 1. Definició

Edicions UIB és un servei de la UIB que es configura com a editorial universitària i com a estructura de suport a la recerca i a la docència.

Article 2. Finalitats

Edicions UIB, que depèn del vicerectorat al qual el Consell de Direcció de la Universitat assigni la competència, té com a finalitat la producció, la gestió, la difusió i la promoció de les edicions generades per la institució universitària.

Article 3. Realització de les tasques

Edicions UIB pot dur a terme les seves tasques en col·laboració amb entitats i institucions públiques i privades.

Article 4. Òrgans de govern

Són òrgans d'Edicions UIB:

a) El director.

b) El director tècnic.

c) El Consell d'Edició.

Article 5. Director

El director d'Edicions UIB és el responsable directe d'aquest servei, per la qual cosa li correspon de dirigir la iniciativa, el desenvolupament i la coordinació de les funcions descrites als articles 1 i 2 d'aquest reglament.

Article 6. Director tècnic

El director tècnic és l'encarregat de l'execució dels processos de producció d'Edicions UIB sota la supervisió del director.

Article 7. Consell d'Edició

1. El Consell d'Edició es configura com a òrgan de decisió editorial.

2. El Consell d'Edició és format pel vicerector competent, com a president, el director d'Edicions UIB, el director tècnic, que actua com a secretari, i sis membres més pertanyents a les àrees d'humanitats, de ciències socials, jurídiques, experimentals, de la salut i d'ensenyaments tècnics, respectivament. Aquests sis membres han de ser elegits per la Junta de Degans i Directors de Centre i per la Junta de Directors de Departament i d'Institut Universitari de Recerca, reunides en sessió conjunta, d'entre el personal docent i investigador de la UIB per una durada de quatre cursos acadèmics amb caràcter renovable. L'elecció d'aquests membres s'acompanyarà de l'elecció dels suplents respectius.

3. El Consell d'Edició s'ha de reunir per convocatòria del president en sessió ordinària semestralment i en sessió extraordinària, si escau, quan les necessitats del servei ho requereixin.

4. El Consell d'Edició és competent per aprovar la publicació de les obres sol·licitades, dins o fora de col·leccions, aprovar la creació de noves col·leccions i revistes universitàries i revisar, i si fa al cas revocar, la publicació de col·leccions i revistes ja existents. Per tot això estudiarà els informes preparats pel director i pot assessorar-se amb informes d'experts. Les decisions preses han de constar en acta.

TÍTOL II. COL·LECCIONS

Article 8. Requisits de les col·leccions

Les col·leccions de llibres de la UIB estan subjectes als requisits següents:

a) Les directrius, intencions i temàtica d'una nova col·lecció no han de formar part d'una col·lecció ja existent.

b) El projecte inicial ha de tenir com a mínim un abast de quatre anys i una sèrie de títols, amb un mínim de quatre, prevists per a aquests anys.

c) La col·lecció quedarà exclosa del catàleg de la Universitat si durant tres anys consecutius no s'hi publica cap títol.

d) Els departaments, centres i instituts universitaris de recerca de la UIB poden proposar la creació de col·leccions.

e) Edicions UIB recomanarà als proponents de col·leccions els formats digitals amb prioritat per damunt dels formats en paper.

Article 9. Director de col·lecció

1. Les col·leccions s'han de regir per un director. A més han de disposar d'un consell de direcció com a mínim de sis membres, especialistes en la matèria objecte de la col·lecció, del qual un terç com a mínim han de ser persones externes a la UIB.

2. El director de la col·lecció ha de proposar nous títols i presentar originals d'aquesta col·lecció a Edicions UIB mitjançant un informe que ha d'incloure el sumari i un resum de l'obra, un mínim estudi de l'interès de l'obra i el públic al qual va adreçada, etc. Aquest informe ha d'anar signat pels membres del consell de direcció de la col·lecció. Igualment s'ha d'adjuntar un informe sobre la qualitat de l'obra emès per un especialista extern a la UIB i al consell de direcció de la col·lecció.

3. El director de la col·lecció és l'encarregat de cercar finançament, si escau, per al millor manteniment de la seva col·lecció, a les institucions i empreses interessades.

4. Si escau, i en cas que l'autor de l'obra no ho pugui fer per qualsevol motiu, el director de la col·lecció és l'encarregat de tenir cura dels aspectes tècnics de l'obra amb Edicions UIB, és a dir, és el qui en supervisa les proves i té la responsabilitat que es publiqui correctament.

5. El director de la col·lecció ha de col·laborar amb Edicions UIB en la promoció dels llibres de la seva col·lecció.

TÍTOL III. REVISTES

Article 10. Definició i creació de les revistes

1. Les revistes de la Universitat, en qualsevol tipus de suport d'edició, constitueixen un mitjà de divulgació de la investigació universitària.

2. Els departaments, centres i instituts universitaris de la UIB poden proposar la creació de revistes. També ho poden fer els grups d'investigació competitius definits d'acord amb l'Ordre de 15 d'agost de 2002 de la Conselleria d'Innovació i Energia (BOIB núm. 122, de 10 d'octubre).

Article 11. Condicions de les revistes

1. Les revistes de la UIB han de complir les condicions següents:

a) S'han de regir per un director que vetllarà per la regularitat i la qualitat dels continguts i s'encarregarà de les gestions per a la publicació conjuntament amb Edicions UIB.

b) Han de tenir un consell de redacció com a mínim de sis membres, especialistes en la matèria objecte de la revista, un vint per cent del qual com a mínim han de ser persones externes a la UIB, sens perjudici que en consideració a la qualitat i la competitivitat puguin disposar d'òrgans complementaris com comitès científics, assessors, etc.

c) Han de disposar d'un sistema d'avaluació externa, per vetllar per la qualitat dels treballs presentats.

d) Han de disposar de normes d'acceptació d'originals detallades, sens perjudici de les normes que es puguin establir.

e) Els articles que s'hi publiquin han d'anar acompanyats d'un resum i de les paraules clau en anglès i en la llengua de presentació de l'original.

f) Han de ser, si més no, de periodicitat anual.

2. Per tal d'estimular la col·laboració científica amb especialistes externs a la UIB, hom recomana la inclusió en cada número d'originals procedents de col·laboracions externes.

3. Edicions UIB recomanarà als proponents de noves col·leccions els formats digitals amb prioritat per damunt dels formats en paper.

4. El Consell d'Edició del servei ha d'avaluar les revistes existents i revisar periòdicament el compliment dels seus objectius.

Dins aquest marc, els òrgans directors de les revistes disposen de la màxima autonomia.

Article 12. Edició de les revistes

1. El director de cada revista ha de lliurar a Edicions UIB el contingut de la revista perquè es publiqui, al qual s'ha d'adjuntar un breu informe signat pels membres del consell de redacció on consti que els articles que conté s'han sotmès al procés d'avaluació que tingui establert la mateixa revista.

2. Edicions UIB s'encarregarà de la seva realització i tindrà cura que es compleixin els requisits formals exigibles.

TÍTOL IV. ALTRES PUBLICACIONS

Article 13. Encàrrec d'altres publicacions

Edicions de la UIB s'encarregarà de la realització de tot tipus de documentació administrativa i de qualsevol publicació institucional per mandat de l'òrgan universitari competent, el qual ha d'aportar els recursos necessaris per a la realització.

Article 14. Edició i realització d'altres publicacions

1. La decisió d'editar material de suport a la docència i d'innovació docent correspon als consells de departament. Preferentment han de constituir una col·lecció pròpia sota la direcció del director d'Edicions UIB.

2. Edicions UIB s'encarregarà de la seva realització, ateses les disponibilitats de recursos. Els autors han de col·laborar en la composició i preimpressió de les seves obres d'acord amb les indicacions d'Edicions UIB.

Article 15. Col·laboració per a la realització d'altres publicacions

Edicions UIB, a proposta d'altres editorials, pot col·laborar amb les editorials en l'edició d'obres de notable interès, sempre amb salvaguarda de la imatge de la Universitat i considerant les condicions econòmiques de l'operació, sens perjudici de la qualitat que la UIB exigeixi a les seves publicacions.

TÍTOL V. RÈGIM ECONÒMIC I ORGANITZATIU

Article 16. Règim economicoadministratiu, recursos i pressupost d'Edicions UIB

1. El règim economicoadministratiu d'Edicions UIB s'ha de basar en els principis d'autonomia i descentralització, en la mesura que siguin possibles dins el marc de l'administració universitària.

2. Els recursos necessaris per al compliment dels fins d'Edicions UIB han de provenir de la corresponent assignació al pressupost i dels ingressos generats pel mateix servei. El Vicerectorat de Planificació Economicoadministrativa i la direcció d'Edicions UIB han d'establir

anualment les condicions per a l'assignació de recursos al servei. Es poden fer programacions plurianuals.

3. Els recursos posats d'aquesta manera a disposició d'Edicions UIB s'han d'aplicar únicament a les despeses i inversions decidides en el si del servei.

4. Edicions UIB ha d'elaborar un pressupost del cost de les obres aprovades i l'ha de trametre al Consell de Direcció de la UIB perquè n'estigui informat.

Article 17. Requisits de publicació d'una obra

Els autors o directors de col·leccions han de demanar la publicació d'una obra mitjançant una carta signada i adreçada al director d'Edicions UIB, que necessàriament ha de contenir:

a) Títol de l'obra.

b) Col·lecció o la menció «fora de col·lecció».

c) Nom de l'autor o els autors.

d) Si l'autor pertany a la UIB: categoria docent, departament i càrrec, si escau.

e) Si l'autor no és membre de la UIB: breu currículum personal.

f) Els informes indicats a l'article 9.2 d'aquest reglament.

g) En el cas d'obra fora de col·lecció, s'han d'adjuntar dos informes emesos per especialistes externs a la UIB.

h) Dades sobre el finançament extern a Edicions UIB per a l'edició: institució, imports, persones de contacte.

i) Si l'obra correspon a material de suport a la docència, s'ha d'adjuntar una carta del director del departament on consti la seva aprovació.

Article 18. Drets de reproducció i distribució i retribució dels autors

1. La cessió del dret de reproducció i distribució d'una obra s'ha d'establir mitjançant un contracte d'edició. Amb el fi d'agilitar aquest tràmit, una vegada aprovada la publicació, l'autor o els autors han de comunicar a Edicions UIB les seves dades: cognoms i nom, número d'identificació fiscal, domicili i codi postal.

2. En cas d'obra en col·laboració, la retribució als autors es distribuirà en parts iguals, llevat dels casos en què els autors comuniquin a Edicions UIB la forma de repartiment que hagin acordat entre ells.

3. En cas d'obres col·lectives, resultat de diverses aportacions, coordinades o dirigides per un «coordinador» o «editor», Edicions UIB entendrà que els drets sobre l'obra corresponen al «coordinador» o «editor» i que aquest disposa del consentiment dels altres per a la seva explotació.

FOU 284