Sol·licitud de publicació d'obres

This language version doesn't exist

En tots els casos, cal emplenar la sol·licitud a UIBDigital, al següent enllaç:

https://uibdigital.uib.es/uibdigital/tramits/sollicituds/oferta.html

Obres noves

Per proposar a Edicions UIB la publicació d'una obra s'ha de lliurar un dossier que contingui, a més del títol de l'obra i el nom de l'autor o autors, un informe que ha d'incloure el sumari definitiu i un resum significatiu de l'obra, un breu estudi de l'interès de l'obra i el públic al qual va dirigida. També s'informarà del nombre total de pàgines del text. Aquest informe ha d'estar signat per l'autor o coordinador de l'obra. Igualment s'han d'adjuntar dos informes sobre la qualitat de l'obra emesos per dos especialistes externs a la UIB. Cal adjuntar, també, informació sobre el finançament extern a Edicions UIB per a l'edició: institució, imports, persones de contacte...

Publicació en una col·lecció existent

L'autor s'ha d'adreçar al director de la col·lecció per fer-li'n la proposta. El director de la col·lecció presentarà els originals a Edicions UIB mitjançant un informe que ha d'incloure el sumari i un resum de l'obra, un breu estudi de l'interès de l'obra i el públic al qual va dirigida, també és necessari el número total de pàgines del text. Aquest informe ha d'estar signat pels membres del Consell de Direcció de la col·lecció. Igualment s'ha d'adjuntar un informe sobre la qualitat de l'obra emès per un especialista extern a la UIB i al Consell de Direcció de la col·lecció. Les responsabilitats dels directors de col·lecció es regeixen per l'article 9 del Reglament d'Edicions UIB.

Publicació a la col·lecció «Materials Didàctics»

La col·lecció «Materials Didàctics» publica obres vinculades a assignatures dels plans d'estudis de la UIB. L'autor ha de ser membre d'un Departament i presentar l'obra completa al Consell de Departament perquè l'avaluï i l'aprovi, si escau. L'obra es lliurarà a Edicions UIB juntament amb l'acord del Consell de Departament que manifesta que l'obra és adequada per a la docència dins del seu pla d'estudis. Cal adjuntar-hi una estimació del nombre d'estudiants que té l'assignatura a la qual es vincula l'obra. El text es lliurarà maquetat segons les Normes d'edició.

Totes les sol·licituds s'han d'adreçar al president del Consell d'Edició d'Edicions UIB. El Consell d'Edició es reuneix un mínim de dos cops a l'any. Per prendre les seves decisions, el Consell d'Edició es reserva el dret de demanar informes externs sobre la qualitat de les obres proposades. Un cop aprovada la publicació de l'obra, i abans que es publiqui, l'autor o responsable de la publicació signarà un contracte d'edició amb Edicions UIB.

No s'acceptaran les obres que no es lliurin ajustades a les Normes d'edició.

Podeu trobar informació complementària consultant el Reglament d'Edicions UIB.