Normes de presentació d'originals

Aspectes ortotipogràfics

This language version doesn't exist

— Evitau posar espai després d’obrir parèntesis o cometes i abans de tancar-los.

P. ex.   Avui fa sol (va dir)

i no Avui fa sol ( va dir )

P. ex. «Avui fa sol»

i no « Avui fa sol »

— Utilitzau el guió llarg (—) per als incisos. No poseu guió per tancar un incís si després ve un punt (i seguit o a part). Heu de deixar un espai abans del primer guió i després del segon, però s’han d’unir els guions al primer i l’últim mot que enclouen.

P. ex.   Avui fa sol —va dir—

i no Avui fa sol – va dir –

— Els numerals o asteriscs que remeten a notes a peu de pàgina han d’anar immediatament darrere l’element a què es refereixin, i si hi ha signes de puntuació, darrere (el darrer) d’aquests (coma, punt, punt i coma, guió…). Han d’anar volats i sempre sense parèntesis.

P. ex.   Avui fa sol* Avui fa sol.7 Avui fa sol,5

i no Avui fa sol7. Avui fa sol (5).

— Les cometes, en principi, han de ser baixes (« »). Si dins una citació cal posar-n’hi més, l’ordre ha de ser: baixes (« »), altes (" "), simples (‘ ’).